Výstava a performance 28.4. 2015, V.Merta+Z.Merta+G.Vermelho-Hlídka 2,Brno

Výstava a performance 28.4. 2015, V.Merta+Z.Merta+G.Vermelho-Hlídka 2,Brno

www.kiseljov.net © 2011